Contact us : 02-9620200     
 
 
 Advanced search
Forgot password?  Register Now
User Name : Password :
 
 
EX-AK01620
Job Summary
 
Job Type : permanent
Location : Bangkok ChathuChak
Salary (THB/month): 50 k - 80 k
Minimum Experience: 5 years
Education : Bachelor
EIT Job Id : EX-AK01620
Job Function :
Financial Manager
Accounting
Credit Control
Collection Control
Accounting Manager
Open to :
Thai national Only
 

Asst. Accounting Director (ผช.ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี (งบการเงินรวม)

Job Description
บริษัทลูกค้าของเราเป็นบริษัทคนไทยรายแรกที่รับผิดชอบดำเนินงานโครงการที่มีมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการของ กฟผ. (EGAT) โดยรับเป็นผู้รับเหมาเปิดหน้าดินเหมืองลิกไนต์ที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง และปัจจุบันเราก็ยังเป็นบริษัทผู้ให้บริการและผู้ดำเนินงานและชำนาญการเฉพาะด้านการทำเหมืองแร่ เปิดถ่านหิน และลิกไนต์อย่างครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท และมีพนักงานทั้งหมด 600 กว่าคน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ทำความเข้าใจธุรกิจ โครงสร้างรายได้ ค่าใช้จ่าย ผู้ถือหุ้น เงินกู้ และอื่น ๆ ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
2. รวบรวมผลการดำเนินงานประจำเดือน ไตรมาส ปี ของบริษัทในกลุ่ม พร้อมสรุปสาระสำคัญ
3. ร่วมกำหนด GL Account เพื่อใช้ร่วมกันในกลุ่มธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
4. สร้าง Template สำหรับจัดทำงบการเงินรวม และแนะนำการใช้
5. ร่วมตรวจสอบ และกำหนดรายการระหว่างกัน รายการเกี่ยวโยง
6. จัดทำงานงบการเงินรวมประจำเดือน เปรียบเทียบประมาณการ พร้อมวิเคราะห์ผลการดำเนินการ
7. ประสานงาน จัดทำ งบการเงินรวม ร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก
8. เตรียมความพร้อมรับมือ IFRS และมาตรฐานบัญชี และระเบียบกลต.ที่เกี่ยวข้อง
9. เตรียมความพร้อมรับมือกฎหมายภาษีใหม่ที่เกี่ยวข้อง
10. กำกับดูแลบุคลากรใต้บังคับบัญชา และส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะทีมงานให้มีศักยภาพที่เพิ่มขึ้น
Job Qualification
- เพศชาย / หญิง อายุ 30-38 ปี
- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการบัญชี
- มีประสบการณ์ด้านการจัดทำงบการเงินรวม (Consolidate) 5 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการระดับหัวหน้างาน 5 ปีขึ้นไป
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ (โปรแกรม Oracle)
- มีทักษะการบริหารบุคลากรใต้บังคับบัญชา ภาวะผู้นำ
- มีความรู้ในมาตรฐานการบัญชีปัจจุบันเป็นอย่างดี
- มีความรู้ด้านระเบียบกลต.ที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ในการทำงานกับสำนักงานตรวจสอบด้านบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษวันและเวลาทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00-17.00
สถานที่ปฎิบัติงาน: ซ.อมรพันธ์ 4 ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพ
สวัสดิการ :
- ประกันสังคม , ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ
- ทุนการศึกษา
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- โบนัสประจำปี
- เบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง
- ชุดยูนิฟอร์ม 3 ชุด
- อาหารกลางวัน

"Must Have" in Candidate qualifications


- Are you age 35 years old up and graduated in Bachelor’s Degree in Accounting?
- Do you have min 5 years experience in Consolidated Financial Statement?
- Do you have min 5 years experience in Management or Supervisor Level?