Contact us : 02-9620200     
 
 
 Advanced search
Forgot password?  Register Now
User Name : Password :
 
 
EX-DT00005
Job Summary
 
Job Type : any
Location : CHACHOENGSAO, Thailand
Salary (THB/month): 60 k - 70 k
Minimum Experience: 10 years
Education : Bachelor
EIT Job Id : EX-DT00005
Job Function :
Brand / Product Management
Open to :
Thai national Only
 

Marketing Manager

Job Description
เป็นผู้ผลิต ผู้ออกแบบ และชัดจำหน่าล้อแม็กซ์ ล้ออัลลอยด์ ชั้นนำ, ล้อแม็กรถยนต์, ล้อรถ, ล้อ BMW ที่มีคุณภาพความแข็งแรงเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นบริษัทของคนไทย ก่อตั้งมากว่า 20 ปี มีพนักงาน 500 คน
รายละเอียดงาน
- รับผิดชอบในการวางแผนงาน/วางแผนกลยุทธ์ในงานด้านการตลาด การทำ Branding
- รับผิดชอบในการ Creative งาน ทั้ง Online และ Offline และผลักดันให้งานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
- รับผิดชอบประสานงานกับทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อสนับสนุนงานทางด้านการตลาดขององค์กร
- รับผิดชอบในการควบคุมงาน/ควบคุมทีม/ควบคุมทรัพยากรที่เกี่ยวข้องให้งานเป็นไปในทิศทางที่วางแผนไว้
Job Qualification
- เพศชาย อายุ 33-40 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด ,โฆษณาประชาสัมพันธ์ ,นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการด้านการตลาดอย่างน้อย 10 ปี มีความเป็น Creative สูง
- มีประสบการณ์ในการทำแผนการตลาด/การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด/การสร้างแบรนด์ อย่างน้อย 5 ปี
- มีทักษะที่ดีในการวางแผน/ควบคุมแผนและควบคุมทีมงาน ในการดำเนินงานตามกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้
- มีความเชี่ยวชาญและมีผลงานชัดเจนในงานด้านการตลาด Online
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในด้านการเขียนและการสื่อสารอยู่ในระดับดี
- ปฏิบัติงานประจำที่บริษัท เลนโซ่ วีล สำนักงาน ตึก One Udomsuk (BTS อุดมสุข)

"Must Have" in Candidate qualifications


- Are you male age 30-40 years old and graduated in Bachelor’s - Master Degree in related field?
- Do you have experience min 10 years experience in Marketing management?
- Do you have Experience in marketing plan / marketing strategy / branding for at least 5 years.
- Do you have a good English?
- Are you able to work at Udomsuk?